bnr firma_profil_misja_unieszk_odp_i_odzysk_en

firma profil misja unieszk odp i odzysk en
termiczne
przekształcanie
MBT
paliwa
alternatywne
biologiczne
suszenie
UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW I ODZYSK ENERGII Z ODPADÓW

Obok działań o charakterze organizacyjnym i edukacyjnym, kluczową rolę w planowaniu, wdrażaniu i funkcjonowaniu nowoczesnych systemów gospodarowania odpadami odgrywa zapewnienie efektywnych instalacji przetwarzania odpadów, pozwalających na osiągnięcie znacznej redukcji ilości składowanych odpadów oraz efektywny odzysk surowców i/lub energii
Nasze doświadczenia i kompetencje techniczne i inżynieryjne obejmują wszystkie elementy składowe wyposażenia techniczno-technologicznego systemów gospodarowania odpadami, w tym między innymi:
  • Instalacje termicznego przekształcania odpadów i odzysku energii (spalanie, zgazowanie, piroliza, procesy plazmowe itp.),
  • Instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (sortownie, kompostownie, instalacje metanizacji itp.),
  • Punkty (stacje) selektywnej zbiórki odpadów i stacje przeładunkowe odpadów,
  • Składowiska odpadów.
Analizując możliwe opcje techniczno-technologiczne zagospodarowania odpadów szczególną wagę przykładamy przy tym do rozwiązań pozwalających na energetyczne wykorzystanie odpadów pozostałych po wysegregowaniu frakcji surowcowych, co niejednokrotnie pozwala na wypracowanie dodatkowego efektu synergii na połączeniu systemów gospodarowania odpadami oraz wytwarzania energii. 

powrót do Profilu i Misji Firmy strzalka menu on
copyright 2014 savona project | strona wykorzystuje pliki cookie
tworzenie stron internetowych - hauerpower.com tworzenie, projektowanie strony www dla savonaprojec.eu